Redegjørelse av arbeid med åpenhetsloven i Teleplan Globe AS 

| 07.07.2023 | Berte Gressberg

Innledning 

Lov om virksomheters arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft den 1. juli 2022. Hensikten med loven er å skjerpe krav og forventninger til virksomheters ansvarlighet knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt tilgjengeliggjøring av informasjon om virksomhetens forretningsforbindelser. I denne redegjørelsen vil Teleplan Globe beskrive sitt arbeid med denne loven. 

Om Teleplan Globe AS 

Teleplan Globe AS (TPG) er et 100% norskeid selskap som inngår i selskapsstrukturen til Teleplan AS. Teleplan AS, Teleplan Holdning og øvrige søsterselskaper faller utenom dagens krav til rapportering definert i åpenhetsloven. Denne redegjørelsen vil derfor være avgrenset til TPG som er eid av Jørn Longem, Marie Longem og Espen Longem gjennom sitt eierskap i overliggende selskaper.  

TPG har hovedkontor på Lysaker og ledes av administrerende direktør som er ansvarlig for ledelse og daglig drift av selskapet. Administrerende direktør ansettes av selskapets styre gjennom egen ansettelsesavtale. Det gjennomføres 4 ordinære styremøter per år i tillegg til at det leveres en utvidet halvårsrapport i juni.  

TPG er et programvarehus med over 125 ansatte som leverer løsninger primært for kunder innen forsvar og sikkerhet. TPG utvikler applikasjoner innenfor beslutningstøtte for operative ledere på ulike nivå i et forsvars- og beredskapsperspektiv.  

I 2022 hadde selskapet en omsetning over 260 MNOK med årsresultat på ca 27 MNOK. 

Interne rutiner og retningslinjer         

Selskapet har et sett med rutiner og retningslinjer som bidrar til å sikre grunnleggende menneskerettigheter i tillegg til gode og konstruktive arbeidsforhold. Som leverandør til, blant annet, forsvar og politi, er dette svært viktig og tillitsbaserte relasjoner til våre sluttbrukere er avgjørende for at systemene vi leverer kan bidra godt til operativt personell i krevende situasjoner. Dette reflekteres i selskapets verdigrunnlag som er basert på integritet, engasjement og raushet.  

Selskapet har personalhåndbok som er tilgjengelig for alle gjennom HRM-systemet Simployer hvor alle ansatte har tilgang og profil. Håndboken beskriver alle rutiner knyttet til personellforvaltning i selskapet og gjennomgås ved onboarding av alt nytt personell. 

TPG har en intern varslingskanal tilgjengelig for alle ansatte og som ivaretar krav til anonymitet. I tillegg gjennomfører selskapet 4 medarbeiderundersøkelser i året hvor det måles status på forhold knyttet til ledelse, stress, arbeidsmiljø, mangfold, inkludering, diskriminering og likestilling.  

Resultat av undersøkelsene gjennomgås i selskapets ledergruppe, i alle underavdelinger, og gjøres tilgjengelig for de ansatte. En gjennomgang av undersøkelser gjennomført siste år viser gode resultater samtidig som det ikke er avdekket kritikkverdige forhold knyttet til de områdene som måles.  

TPG sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger 

TPG baserer sitt arbeid på OECDs veileder for aktsomhetsvurdering for ansvarlig næringsliv. 

Selskapet er opptatt av at både menneskerettigheter og arbeidsforhold er ivaretatt hos leverandører og partnere. TPG har et sterkt fokus på å forhindre at det oppstår negative konsekvenser for egen virksomhet eller hos våre partnere og leverandører.  

Gjennom arbeidet med aktsomhetsvurderinger benytter TPG en femstegsmodell som vurderer alle relevante forhold knyttet til åpenhetsloven løpende og ved inngåelse av kontrakter. Denne modellen er inspirert av OECDs veileder. TPG har i denne prosessen kartlagt partnere og leverandører gjennom risikoanalyse basert på DFØ’s liste med høyrisikoprodukter. 

Basert på denne kartleggingen er det ikke avdekket negative konsekvenser hos våre partnere eller leverandører. TPG konkluderer derfor med at det er lav risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Videre arbeid  

TPG vil videreføre arbeidet med å forbedre prosesser kontinuerlig slik at grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold er ivaretatt og at eventuelle negative forhold og konsekvenser avdekkes så tidlig som mulig 

Selskapet vurderer kontinuerlig mulighetene for å påvirke underleverandører og partnere gjennom tettere oppfølging og videre bruk av aktsomhetsvurderinger. 

Dersom selskapet avdekker kritikkverdige forhold vil konkrete tiltak vurderes slik at negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold kan stanses eller begrenses så raskt som mulig.  

Before download starts

Please register your contact information below in order to download the file.

thumb_up_alt

Downloading

If the file is not downloading automatically, try clicking the button below.
thumb_up_alt

Thank you!

Your contact information have been registered.

Please see our privacy policy documentation for information on how we safeguard the information you share with us.

If the file is not downloading automatically, try clicking the button below.